Tuyên truyền khai, nộp lệ phí môn bài năm 2024

Thực hiện Công văn số 450/CCTHLO-TTHT ngày 17/11/2024 của Chi cục thuế Thành phố Hạ Long về việc tuyên truyền khai, nộp lệ phí môn bài (LPMB) năm 2024; UBND phường Hà Tu thông tin tuyên truyền đến các tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn phường thực hiện nghĩa vụ về LPMB như sau:

A. ĐỐI VỚI HỘ, CÁ NHÂN KINH DOANH

1. Các trường hợp được miễn LPMB

- Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống;

- Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không thường xuyên và không có địa điểm kinh doanh cố định;

- Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanhlần đầu ra hoạt động sản xuất kinh doanh được miễn LPMB trong năm đầu hoạt động.

- Các trường hợp khác theo quy định tại Điều 3 Nghị định 139/2016/NĐ-CP (được bổ sung bởi điểm c khoản 1 Điều 1 Nghị định 22/2020/NĐ-CP)

2. Khai LPMB, thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ khai LPMB của HỘ KINH DOANH, CÁ NHÂN KINH DOANH

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (bao gồm hộ khoán, hộ kê khai và cá nhân cho thuê tài sản) không phải nộp hồ sơ khai LPMB.

3. Mức thu LPMB đối với Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

- Doanh thu trên 500 triệu đồng/năm: Bậc 1, tiểu mục 2862, mức thu 1.000.000 đồng/năm.

- Doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm: Bậc 2, tiểu mục 2863, mức thu 500.000 đồng/năm.

- Doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm: Bậc 3, tiểu mục 2864, mức thu 300.000 đồng/năm.

4. Thời hạn nộp LPMB đối với Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

- Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh ổn định từ đầu năm thì thời hạn nộp LPMB chậm nhất là ngày 30/01/2024.

- Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã giải thể, tạm ngừng kinh doanh sau đó ra kinh doanh trở lại thì thời hạn nộp LPMB chậm nhất là ngày 30/07/2024 (nếu ra kinh doanh trong 06 tháng đầu năm) hoặc chậm nhất là 30/01/2025 (nếu ra kinh doanh trong 06 tháng cuối năm).

B. ĐỐI VỚI TỔ CHỨC

1. Các trường hợp tổ chức được miễn LPMB

- Đối tượng được miễn Lệ phí Môn bài theo quy định tại Điều 3 Nghị định 139/2016/NĐ-CP (được bổ sung bởi điểm c khoản 1 Điều 1 Nghị định 22/2020/NĐ-CP), trong đó lưu ý:

- Miễn LPMB trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12) đối với:

+ Tổ chức thành lập mới.

+ Trong thời gian miễn LPMB, tổ chức, doanh nghiệp thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn LPMB thì chi nhánh, địa điểm kinh doanh được miễn LPMB trong thời gian tổ chức được miễn LPMB.

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh (theo quy định tại Điều 16 luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) được miễn LPMB trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

2. Khai LPMB, thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ khai

a) Người nộp lệ phí môn bài mới thành lập (bao gồm cả doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh) hoặc có thành lập thêm đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh thực hiện nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm thành lập hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trường hợp trong năm có thay đổi về vốn thì người nộp lệ phí môn bài nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm phát sinh thông tin thay đổi.

b) Địa điểm nộp hồ sơ khai LPMB:

- Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp;

- Đối với người nộp thuế có nhiều hoạt động, kinh doanh trên nhiều địa bàn cấp tỉnh: nộp hồ sơ khai LPMB tại nơi có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh

c) Mẫu tờ khai LPMB: Mẫu 01/LPMB ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC.

3. Mức thu LPMB đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ

a) Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng: Bậc 1, tiểu mục 2862, mức thu 3.000.000 đồng/năm;

b) Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống: Bậc 2, tiểu mục 2863, mức thu 2.000.000 đồng/năm;

c) Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác: Bậc 3, tiểu mục 2863, mức thu 1.000.000 đồng/năm.

4. Thời hạn nộp LPMB đối với tổ chức

a) Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm.

b) Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh (bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp) khi kết thúc thời gian được miễn lệ phí môn bài (năm thứ tư kể từ năm thành lập doanh nghiệp) thì thời hạn nộp lệ phí môn bài như sau:

b.1) Trường hợp kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 6 tháng đầu năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm kết thúc thời gian miễn.

b.2) Trường hợp kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 6 tháng cuối năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm liền kề năm kết thúc thời gian miễn.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 634