Phường Hà Tu: Danh mục công khai thông tin của UBND phường năm 2023

DANH MỤC CÔNG KHAI THÔNG TIN NĂM 2023

Căn cứ Luật tiếp cận thông tin năm 2016; Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022; trừ các thông tin thuộc bí mật nhà nước hoặc thông tin chưa được công khai theo quy định của pháp luật, UBND phường Hà Tu thực hiện công khai các thông tin năm 2023 thuộc danh mục công khai thông tin trên Cổng thông tin điện tử của phường với các nội dung sau đây (Xin vui lòng nhấn vào từng mục - thông tin có màu xanh để xem nội dung chi tiết):

1. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ph­ương án chuyển dịch cơ cấu kinh tế hằng năm của cấp xã và kết quả thực hiện:

1.1. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

1.2. Kết quả thực hiện phát triển kinh tế xã hội

2. Số liệu, báo cáo thuyết minh dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch hoạt động tài chính của cấp xã trình Hội đồng nhân dân cấp xã; dự toán ngân sách, kế hoạch hoạt động tài chính đã được Hội đồng nhân dân cấp xã quyết định; số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách cấp xã định kỳ theo quý, 06 tháng, hằng năm; quyết toán ngân sách nhà nước và kết quả thực hiện các hoạt động tài chính khác đã được Hội đồng nhân dân cấp xã phê chuẩn; kết quả thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước (nếu có);

- Thông báo công khai dự toán ngân sách, quyết toán

3. Dự án, công trình đầu tư trên địa bàn cấp xã và tiến độ thực hiện; kế hoạch thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất để thực hiện dự án, công trình đầu tư trên địa bàn cấp xã; kế hoạch quản lý, sử dụng quỹ đất do cấp xã quản lý; kế hoạch cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của cấp xã; quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch xây dựng xã và điểm dân cư nông thôn; quy hoạch chung được lập cho thị trấn, đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết được lập cho các khu vực thuộc phạm vi thị trấn;

- Các quy hoạch trên địa bàn phường:     

+ Quy hoạch phân khu                                                      

+ Quy hoạch chi tiết

- Các dự án, công trình đầu tư trên địa bàn phường

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2023

4. Quy chế thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương cấp xã;

- Quy chế thực hiện dân chủ ở phường

- Nhiệm vụ, quyền hạn cán bộ công chức phường:

+ Tổ chức bộ máy

+ Quy chế làm việc của UBND phường

+ Phân công công việc các thành viên UBND phường

+ Phân công nhiệm vụ công chức Địa chính - XD - đô thị và môi trường 

+ Phân công nhiệm vụ công chức Tài chính - kế toán 

+ Phân công nhiệm vụ công chức Văn hóa - xã hội 

+ Phân công nhiệm vụ công chức Tư pháp - hộ tịch 

+ Phân công nhiệm vụ công chức Văn phòng - thống kê

- Nhiệm vụ, quyền hạn người hoạt động không chuyên trách cấp xã:

- Nhiệm vụ, quyền hạn người hoạt động không chuyên trách ở khu phố:

+ Trưởng khu phố 

- Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức phường:

+ Quy chế văn hóa công sở tại UBND phường Hà Tu

+ Bộ quy tắc ứng xử cơ bản của cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường Hà Tu

5. Việc quản lý và sử dụng các loại quỹ, khoản đầu tư, tài trợ theo chương trình, dự án đối với địa bàn cấp xã; các khoản huy động Nhân dân đóng góp;

6. Tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê, sử dụng, thu hồi, điều chuyển, chuyển đổi công năng, bán, thanh lý, tiêu hủy và hình thức xử lý khác đối với tài sản công do cấp xã quản lý; tình hình khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công của chính quyền địa phương cấp xã;

7. Chủ trương, chính sách, kế hoạch, tiêu chí, đối tượng, quy trình bình xét và kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ, trợ cấp, tín dụng để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, phát triển sản xuất, hỗ trợ xây dựng nhà ở, cấp thẻ bảo hiểm y tế và các chính sách an sinh xã hội khác được tổ chức triển khai trên địa bàn cấp xã;

- Các quy định chính sách hiện hành:

TT

Nội dung chính sách

Các văn bản liên quan của các cấp

TW

Tỉnh

Thành phố

Phường

1

Giảm nghèo

QĐ chuẩn nghèo

MTQG 2021 - 2025

2

Trợ giúp xã hội

Nghị định 20

3

Bảo hiểm y tế, BHXH

NĐ 146 BHYT 

BHXH bắt buộc

BHXH tự nguyện

4

Người có công với cách mạng

Pháp lệnh 2020 

Nghị định 131

 

- Thủ tục hành chính liên quan:

+ Lĩnh vực Lao động - TBXH

+ Lĩnh vực bảo trợ xã hội

+ Lĩnh vực người có công với cách mạng

+ Lĩnh vực Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội

- Thông tin lao động việc làm

- Kế quả họp xét duyệt của Hội đồng chính sách, đề nghị trợ giúp xã hội phường:

TT

Họ và tên

Địa chỉ

Chế độ đề nghị hưởng trợ cấp

Thời gian niêm yết

1

Phạm Thị Khi

Tổ 8 khu 5

Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên, không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp xã hội hàng tháng 

Từ ngày 06/2 đến hết ngày 07/2

2

Phạm Thị Huệ

Tổ 6 khu 4

Người khuyết tật nặng là người cao tuổi (từ đủ 60 tuổi trở lên) 

Từ ngày 22/2 đến hết ngày 23/2

3

Dương Bích Thủy

Tổ 10 khu 2

Người khuyết tật nặng là người cao tuổi (từ đủ 60 tuổi trở lên) 

Từ ngày 22/2 đến hết ngày 23/2

4

Trần Quế Lâm

Tổ 7 khu 7

Người khuyết tật nặng là người cao tuổi (từ đủ 60 tuổi trở lên)

Từ ngày 22/2 đến hết ngày 23/2

5 Nguyễn Đình Quyền Tổ 7 khu 7 Người khuyết tật nặng từ đủ 16 tuổi đến dưới 60 tuổi  Từ ngày 07/4 đến hết ngày 10/4
6 Đỗ Quảng Thái Tổ 5 khu 5 Người khuyết tật nặng từ đủ 16 tuổi đến dưới 60 tuổi  Từ ngày 14/4 đến hết ngày 17/4
7 Phạm Đức Cảnh Tổ 10 khu 2 Người khuyết tật nặng từ đủ 16 tuổi đến dưới 60 tuổi  Từ ngày 26/5 đến hết ngày  29/5
8 Phạm Kiều Anh Tổ 5 khu 7 Người khuyết tật đặc biệt nặng từ đủ 16 tuổi đến dưới 60 tuổi  Từ ngày 13/6 đến hết ngày 14/6
9 Nguyễn Danh Việt Anh Tổ 9 khu 7 Người khuyết tật nặng từ đủ 16 tuổi đến dưới 60 tuổi  Từ ngày 19/6 đến hết ngày 20/6
10 Nguyễn Thị Na Tổ 11 khu 5 Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên, không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp xã hội hàng tháng Từ ngày 28/6 đến hết ngày 29/6
11 Vũ Thị Diệp  Tổ 5 khu 2 Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên, không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp xã hội hàng tháng Từ ngày 14/7 đến hết ngày 17/7
11 Nguyễn Minh Hãn Tổ 10 khu 1 Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên, không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp xã hội hàng tháng Từ ngày 14/7 đến hết ngày 17/7
12 Nguyễn Đăng Ngọc Anh Tổ 1 khu 7 Người khuyết tật nặng là trẻ em Từ ngày 17/7 đến hết ngày 18/7
13 Vũ Văn Sắc Tổ 5 khu 7 Người khuyết tật nặng (từ đủ 16 tuổi đến dưới 60 tuổi)  Từ ngày 17/7 đến hết ngày 18/7
14 Phạm Nguyên Ngọc Thư Tổ 12 khu 6 Người khuyết tật nặng từ đủ 16 tuổi đến dưới 60 tuổi  Từ ngày 20/7 đến hết ngày 21/7
15 Đồng Văn Điền Tổ 4 khu 3 Người khuyết tật đặc biệt nặng (từ đủ 16 tuổi đến dưới 60 tuổi)  Từ ngày 01/8 đến hết ngày 02/8
16 Lưu Tùng Dương Tổ 10 khu 2 Người khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên  Từ ngày 29/8 đến hết ngày 30/8
17 Trần Ngọc Thanh Mai Tổ 6 khu 7 Người khuyết tật đặc biệt nặng (từ đủ 16 tuổi đến dưới 60 tuổi)  Từ ngày 09/10 đến hết ngày 10/10
18 Đỗ Ngọc Luyến Tổ 7 khu 5 Người khuyết tật nặng (từ đủ 16 tuổi đến dưới 60 tuổi) Từ ngày 12/10 đến hết ngày 13/10
19 Nguyễn Thị Tuất Tổ 4 khu 4 Người khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi  Từ 12/10 đến hết ngày 13/10
20 Nguyễn Tuấn Mạnh Tổ 7 khu 2 Người khuyết tật nặng là trẻ em  Từ 30/10 đến hết ngày 31/10
21 Nguyễn Yến Ngọc  Tổ 9 khu 4 Người khuyết tật nặng là trẻ em  Từ 30/10 đến hết ngày 31/10
22 Vũ Thị Đam Tổ 2 khu 2 Người khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi  Từ ngày 06/11 đến hết ngày 07/11
23 Đỗ Minh Nhật Tổ 3 khu 7 Người khuyết tật nặng là trẻ em Từ ngày 06/11 đến hết ngày 07/11
24 Vũ Đình Khương Tổ 8 khu 1 Người khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên Từ ngày 15/11 đến hết ngày 16/11
25 Phạm Thị Ngọc Tổ 1 khu 4 Người khuyết tật nặng là người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên  Từ ngày 15/11 đến hết ngày 16/11
26 Phạm Chí Thanh Tổ 5 khu 7 Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên, không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp xã hội hàng tháng Từ ngày 19/11 đến hết ngày 20/11
27 Nguyễn Ngọc Thảo Nhi Tổ 1 khu 5 Người khuyết tật nặng là trẻ em  Từ ngày 27/11 đến hết ngày 28/11
28 Trần Thanh Cương Tổ 7 khu 5 Người khuyết tật đặc biệt nặng (từ đủ 16 tuổi đến dưới 60 tuổi)  Từ ngày 27/11 đến hết ngày 28/11
29 Nguyễn Minh Đức Tổ 8 khu 4 Người khuyết tật nặng (từ đủ 16 tuổi đến dưới 60 tuổi)  Từ ngày 19/12 đến hết ngày 20/12
30 Lục Nguyễn Tuấn Đức Tổ 9A khu 4 Người khuyết tật nặng là trẻ em  Từ ngày 25/12 đến hết ngày 16/12
31 Lục Nguyễn Tùng Lâm Tổ 9A khu 4 Người khuyết tật nặng là trẻ em  Từ ngày 25/12 đến hết ngày 16/12

- Danh sách đối tượng nhận trợ cấp xã hội, trợ giúp xã hội hàng tháng (cập nhật đến tháng 11 năm 2023): Tải xem tại đây.

- Danh sách chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng (cập nhật đến tháng 11 năm 2023)Tải xem tại đây.

- Thông tin vay vốn ngân hàng chính sách xã hội từng tháng (nếu có):

Tháng 1

Bổ sung 1

Bổ sung 2

Tháng 2

Không

Tháng 3

Tháng 4

Tháng 5

Không

Tháng 6

Tháng 7

Tháng 8

Tháng 9

Không

Tháng 10

Không

Tháng 11

Điều chỉnh

Tháng 12

8. Thông tin về phạm vi, đối tượng, cách thức bình xét, xác định đối tượng, mức hỗ trợ, thời gian, thủ tục thực hiện phân phối các khoản hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố, thảm họa hoặc để hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo trên địa bàn cấp xã; việc quản lý, sử dụng các nguồn đóng góp, quyên góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài dành cho các đối tượng trên địa bàn cấp xã;

- Các quy định chính sách hỗ trợ hiện hành:

TT

Nội dung chính sách

Các văn bản liên quan của các cấp

TW

Tỉnh

Thành phố

Phường

1

 Hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố, thảm họa

Nghị định 02

2

Hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo

 

9. Số lượng, đối tượng, tiêu chuẩn gọi nhập ngũ; danh sách công dân đủ điều kiện nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; danh sách công dân được gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; danh sách tạm hoãn gọi nhập ngũ, miễn gọi nhập ngũ trên địa bàn cấp xã; 

- Kế hoạch rà soát nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2024 

Kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2024 

- Danh sách công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2024

- Danh sách công dân tạm hoãn gọi nhập ngũ năm 2024 

- Danh sách công dân đã qua sơ tuyển, đề nghị phát lệnh khám tuyển sức khỏe NVQS năm 2024

10. Kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết các vụ việc tham nhũng, tiêu cực, vi phạm kỷ luật đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; kết quả lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Trưởng ban của Hội đồng nhân dân cấp xã, Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban nhân dân cấp xã;

11. Kế hoạch lấy ý kiến Nhân dân, nội dung lấy ý kiến, kết quả tổng hợp ý kiến và giải trình, tiếp thu ý kiến của Nhân dân đối với những nội dung chính quyền địa phương cấp xã đưa ra lấy ý kiến Nhân dân quy định tại Điều 25 của Luật này;

12. Đối tượng, mức thu các loại phí, lệ phí và nghĩa vụ tài chính khác do chính quyền địa phương cấp xã trực tiếp thu;

+ Kế hoạch thu Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ phòng chăm sóc người cao tuổi và Quỹ khuyến học năm 2023 trên địa bàn phường Hà Tu

+ Văn bản về việc thu Quỹ phòng chống thiên tai năm 2023 trên địa bàn phường Hà Tu

13. Các thủ tục hành chính, thủ tục giải quyết công việc liên quan đến tổ chức, cá nhân do chính quyền địa phương cấp xã trực tiếp thực hiện:

+ Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền

+ Phí, lệ phí giải quyết TTHC theo quy định

14. Nội dung khác theo quy định của pháp luật và quy chế thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

14.1. Tiếp công dân, giải quyết đơn thư:

- Lịch, nội quy, quy chế tiếp công dân: Đường dây nóng.

- Kết quả giải quyết đơn thư, kiếu nại tố cáo

14.2. Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC

- Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại: Thông tin CBCC trực, SĐT liên hệ.

- Kết quả giải quyết TTHC, khảo sát sự hài lòng

- Nhóm TTHC liên thông và cấp tài khoản trên Hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử 

14.3. Các văn bản của phường

14.4. Thư viện điện tử sách xã, phường, thị trấn 

14.5. Công khai Quyết định về việc hủy bỏ giá trị pháp lý của văn bản chứng thực số 1295 quyển số 02/2023 - STC/CK, ĐC ngày 10 tháng 11 năm 2023 của UBND phường Hà Tu

UBND phường Hà Tu thường xuyên cập nhật, đăng tải công khai thông tin trong năm 2023 với những nội dung theo danh mục nêu trên để nhân dân tiếp tục theo dõi. Mọi chi tiết xin liên hệ đến UBND phường Hà Tu để được giải quyết. Trân trọng thông báo!

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 98